top of page
prvky na web 48.png
prvky na web 48.png

„Fraktály predstavujú symbol novej úrovne vývoja prírodných vied, sú fázou, kedy sa spája umenie

a veda, dva komplementárne spôsoby poznávania prírody - analytický a intuitívny.“

prvky na web 7.png
prvky na web 53.png
prvky na web 37.png
prvky na web 14.png
prvky na web 38.png
prvky na web 7.png
prvky na web 56.png
prvky na web 52.png
prvky na web 54.png
prvky na web 55.png
prvky na web 38.png

Autorkou metódy je Tanzília Zakirovna, Polujachtova. Klinický a rodinný psychológ, ktorá žije a pôsobí v Rusku

v Jekaterinburgu.

Po dlhých rokoch skúmania vplyvu línie a farby na ľudskú psychiku vytvorila Fraktálnu metódu.

Uskutočnila početné klinické testy a štúdie, ktoré poukazujú na to, že ľudia, ktorí sa venovali fraktálnej kresbe,

sa rýchlejšie zotavili zo svojich chorôb, ako na fyzickej tak aj na psychickej úrovni. Metóda pomáha najmä ľuďom, ktorí prežili traumu, zažívajú stres, úzkosti, depresie alebo trpia psychosomatickým ochorením.

Fraktálna kresba je energetická kresba. Jej vibrácie prenikajú do nášho tela, myšlienok a pocitov. Kreslením fraktálov sa otvárame vyššiemu vedomiu, a tak uvoľňujeme kreatívnu energiu. Spájame sa s tou časťou našej bytosti, ktorá je zdrojom radosti, spokojnosti, súladu a všetkých duchovných hodnôt.

Spoznávaním metódy fraktálnej kresby duchovná časť človeka rastie a prebúdza sa tvorivosť, ktorá nepochybne existuje v každom z nás.


Fraktálna kresba sa tvorí celkom nezvyčajne, kreslí sa so zavretými očami. Fraktálna metóda je založená na vzťahu medzi " jemnou " motorikou rúk a mentálnym a psychofyzickým stavom človeka, ktorý kreslí. Vyfarbovanie polí fraktálnej kresby je akousi meditáciou.

Kreslením diagnostickej kresby získavame obraz aktuálneho energetického, psychického a fyzického stavu človeka. Tí, ktorí sa po analýze diagnostického fraktálu rozhodnú pokračovať, môžu pod odborným vedením začať kresliť korekčné fraktály podľa presne stanovených pravidiel metódy. Počas kreslenia sa využívajú tzv. terapeutické farebné kombinácie, ktoré sú založené na rôznych vibráciách každej konkrétnej farby, čím sa dosahuje automatický terapeutický účinok.

Pojem "fraktál - fraktálne" patrí do oblasti matematiky. Autorom tohto pojmu je matematik BenoitMandelbrot. Fraktály sú objekty, ktoré poskytujú rovnakú úroveň detailov bez ohľadu na rozlíšenie, ktoré používame. Fraktály je možné nekonečne zväčšovať tak, že pri každej novej zväčšenine sú zreteľné niektoré detaily, ktoré pred zväčšením neboli viditeľné a množstvo nových detailov je vždy približne rovnaké. Hoci sú tieto detaily podobné, pozostávajú z menších verzií seba samých, sú príliš nepravidelné na to, aby boli opísané jednoduchou geometriou.vFraktály nachádzame aj v prírode. Môžeme ich uvidieť v tvare snehovej vločky, brokolice, listu alebo skalnej ruže. Celok je vytvorený z častí, z ktorých každá má skutočne rovnaký tvar ako celok. Tak ako možno nájsť v proporciách ľudského tela zlatý rez (Božskú proporciu), možno v ňom nájsť aj fraktály. Naše telo je jeden veľký fraktál, v ktorom sa odráža celok - univerzum. A naše myšlienky a pocity sú menšie časti toho istého fraktálu, v ktorých sa taktiež odráža celok. Každý orgán, bunka, atóm ... sú prestúpené Duchom, ktorý spája všetky časti. Pri kreslení fraktálnej kresby, vykresľujeme časť seba samých. Časť väčšieho celku. Spájame sa s Duchom, ktorý spája myšlienky, pocity a telo.         

úvod
Využitie a účinky

Ako a kde môžeme využiť FK

prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png

osobný rast a seba rozvoj 


individuálne aj skupinovo

vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách - práca s deťmi v školách a detských domovoch, s poruchami učenia a poruchami správania

v nápravno-výchovných zariadeniach

     
v rámci rodinných aktivít - na zmysluplné trávenie času, ktoré prináša zlepšenie vzťahov a rodinnej atmosféry

 

práca v zdravotníckych zariadeniach, v nemocniciach ako podporná metóda k zlepšeniu fyzického, psychického a emocionálneho stavu    
 

rehabilitačné zariadenia pracujúce s ľuďmi, ktorí majú poškodenú jemnú a hrubú motoriku

 

práca so seniormi v domovoch dôchodcov

 

na firemných vzdelávacích aktivitách, na zmapovanie tímu, na zlepšenie kvality fungovania tímu v rámci práce a komunikácie

 

pri riešení rôznych dlhodobých problémov

prvky na web 7.png

Pozitívne účinky FK

zníženie stresu


zvýšenie životnej (vitálnej) energie

uvoľnenie tvorivého potenciálu

väčšia potreba tvoriť a pracovať

zosúladenie partnerských a rodinných vzťahov

zlepšenie zdravia

úspešnosť v práci

ľahšie zotavenie sa po chorobe a traume

zvyšovanie intelektuálnych schopností

prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
fraktal 2.png

Typy FK

prvky na web 7.png

Diagnostické (iniciačné) - nimi testujeme svoj vnútorný stav 

32.png
prvky na web 7.png

Korekčné - terapeutické - slúžia na riešenie problému, kreslíme ich vtedy, keď chceme svoju energiu, ktorá sa nachádza v nerovnováhe, vyvážiť alebo nasmerovať svoj život správnym smerom. S týmito fraktálmi si korigujeme svoj vnútorný stav a tým si ho uvádzame do stavu rovnováhy.


Máme dva prístupy ku kresleniu terapeutických kresieb:


1) Intuitívny - menej náročný, spontánny,

   pre začiatočníkov

2) Pokročilý - má presne určený systém, v rámci

    ktorého sa dodržujú presne stanovené pravidlá

    kreslenia terapeutických kresieb. 

33.png
34.png

Oba prístupy sa začínajú diagnostickou kresbou, následne sa kreslia terapeutické.
Malý cyklus - skladá sa z 8 kresieb. Stredný cyklus - skladá sa z 15 kresieb. Veľký cyklus - skladá sa z 21 kresieb. Celý cyklus obsahuje 21 kresieb, ktorý kreslíme po dobu, najideálnejšie, 45 dní. 

prvky na web 7.png

Umelecké - Vychádzajú zo samotnej potreby človeka k umeleckému prejavu. Existuje viacero foriem umeleckých fraktálnych kresieb.

35.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png

Fraktály kreslené v pároch – zameriavame sa na zlepšenie vzťahov,  zblíženie ľudí, čo je obzvlášť dôležité v situáciách, kde existujú vzťahové problémy v partnerstve, rodič-dieťa, v nadväzovaní kontaktov alebo celkovo pri odcudzení sa. Môžeme sa lepšie spoznať, objaviť nový tvorivý spôsob komunikácie. Spoločným kreslením sa môžeme lepšie pochopiť, môžeme sa učiť jeden od druhého. Poznávame, ako riešiť problémy spoločne.

Skupinový fraktál - Na jeho tvorbe sa podieľa celá skupina (pracovný tím, rodina, trieda). Slúži na prehĺbenie a zoceľovanie vzťahov skupiny, pomáha pri skupinovej dynamike a riešení tém, ktoré súvisia s fungovaním skupiny. 

36.png
prvky na web 7.png

Fraktály pre zdravie (tzv. Ruka zdravia) - Fraktály pre zdravie sa kreslia za účelom zlepšenia zdravia a podpory rekonvalescencie. Ruka zdravia je jedna z foriem fraktálnej kresby. Je založená na vzťahu farieb a odtieňov a ich koreláciu s určitými systémami a orgánmi v tele s cieľom vytvárania a udržiavania zdravia telesných funkcií.

prvky na web 7.png

Kresby so špeciálnym účinkom kreslíme po dokončení

terapeutického cyklu.

37.png
38.png

Na tvorbu FK potrebujeme

prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png

výkres A4

čierne pero,

farbičky - je dôležité mať komplet / súbor 13 farieb:

   -základné - žltú, červenú, svetlomodrú,                   tmavomodrú

   -druhotné - oranžovú, zelenú, fialovú,

   -ďalšie - okrovú, ružovú, hnedú, orgovánovú         a čiernu, sivú

 

najmenej 24 rôznych odtieňov - čím viac odtieňov, tým lepšie

 

tenké fixy - žltú, oranžovú, svetlozelenú, svetlomodrú, svetlohnedú, svetloružovú

fraktal 3.png
prvky na web 14_edited.png

Čo kresbou podporujeme ?

Emocionalita

prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png

Aktívny mozog

prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png

zlepšenie koncentrácie a pozornosti
 

zvýšenie zamerania
 

zlepšenie pamäte
 

rozvoj kognitívnych funkcií
 

rozvoj jemných motorických schopností
 

rozvoj trpezlivosti a odhodlania
 

vývoj ľavej a pravej strany mozgu

Kreativita a vyjadrenie

prvky na web 7.png

uvoľnenie kreatívneho potenciálu
 

rozvoj fantázie a originality
 

podpora inovácií

prvky na web 7.png
prvky na web 7.png

Prijatie seba a iných

prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png

rozvoj sebavedomia a sebaúcty
 

mierové riešenie konfliktov
 

zlepšenie vzťahov s ostatnými
 

rozvoj tolerancie a flexibility

prvky na web 7.png

zníženie stresu a napätia
 

pomoc po traumatických udalostiach
 

rozvoj schopnosti aktívne premýšľať

o určitých oblastiach života
 

zvýšiť sebaovládanie
 

budovanie pozitívneho prístupu k životu

prvky na web 7.png
prvky na web 37.png
prvky na web 48.png
prvky na web 48.png
prvky na web 51.png

„Práca s rukami, umelecký prejav, má pre celkový vývoj dieťaťa nesmierny význam. Najnovší výskum v oblasti neurovedy naznačuje spojenie medzi pohybom a vývojom v mozgu detí.Počas kreslenia sa aktivujú obe hemisféry mozgu, čo umožňuje deťom v dospelosti holistický prístup k životu a ovplyvňuje kvalitu života.“

Metóda je vynikajúcim nástrojom pre celostný vývoj dieťaťa a jeho kognitívnu, emocionálnu a sociálnu inteligenciu; kreslenie najrôznejších tvarov a vyfarbení ovplyvňuje vývoj mozgu a nastolenie emočnej stability. 

Je preto zrejmé, prečo sa pri vývoji metódy venuje osobitná pozornosť tvorbe programov pre deti a dorast. 

Od štyroch rokov môžu deti robiť fraktálne kresby pomocou rodičov alebo samostatne, pričom úlohy prispôsobujú veku dieťaťa a kresliarskym schopnostiam.


Vytvorenie cyklu fraktálnych kresieb môže byť skvelou prípravou na základnú školu pre deti predškolského veku. Na základných školách používanie metódy pomáha rozvíjať mozog dieťaťa, zlepšovať pamäť, pozornosť, koncentráciu a schopnosti učiť sa. Kreslením čiar a vyfarbovaním sa posilňuje sebavedomie detí, emočná stabilita a pocit vlastnej hodnoty, ako aj tvorivosť a inovácia, ktorá je predpokladom úspechu každého ďalšieho vzdelávania. Mladí ľudia na strednej škole môžu prostredníctvom programov fraktálneho kreslenia identifikovať a rozvíjať potenciály a ľahšie si zvoliť príslušné štúdium.

Okrem všetkých týchto výhod metóda umožňuje rozvíjať zameranie na úlohy a dosahovanie cieľov, intuíciu, toleranciu, odhodlanie, flexibilitu a nezávislosť, jemnú motoriku, vytrvalosť, odvahu, motiváciu, tvorivé, kritické

a vizuálne myslenie, schopnosť riešiť zložité úlohy a ďalšie.

Všetky kresby kreslíme so zatvorenými očami. Po nakreslení kresbu vyfarbujeme. Čas kreslenia a farbenia záleží od typu fraktálu. Farby volíme intuitívne alebo podľa ich funkcie, účinku.

FK u detí
prvky na web 38.png
prvky na web 58.png

Fraktálna kresba je pre mňa brána do duše človeka. Pomáha mi rozumieť aj bez slov. Ten pocit, keď držím

v rukách základnú fraktálnu kresbu neznámeho človeka a čítam posolstvá z línie a farieb, je magické. Ich osobný odtlačok duše, ich osobnosti, na papieri mi odkrýva to, čo už nechce byť viac skryté. Vždy mám motýle

v bruchu, keď dostanem potvrdenie „môjho videnia“ z druhej strany. To je to miesto, z ktorého môžeme vykročiť na cestu. Vykročiť s poznaním a vykročiť inak, chcieť to pre seba inak, ako doteraz.

prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png

Moje skúsenosti s metódou Fraktálnej kresby ako lektorkou

aktívne od roku 2018

s deťmi aj s dospelými

ako školská psychologička som pracovala s metódou v prostredí Základnej školy

so žiakmi I. a II. stupňa, tiež v materskej škole

na letných táboroch (pozvanie od organizátorov táborov)

na individuálnych a skupinových stretnutiach (po dohode s účastníkmi, možnosť aj online stretnutí)

na workshopoch (ktoré organizujem/e aj v spolupráci)

aj na stretnutiach "u vás doma" (ktorí ste ma oslovili a chceli zažiť kresbu v pohodlí domova)

prvky na web 50.png
26.png
Moje skúsenosti
prvky na web 57.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png
prvky na web 7.png

Základný workshop  „Úvod do metódy fraktálnej kresby“ (diagnostické, iniciačné kresby)


Pokročilý workshop „Moja cesta“ (korekčné – terapeutické kresby)

Doplnkové workshopy
- „Tvorím, teda som“ (umelecká fraktálna kresba)
- „Ladím, ladíš, ladíme“ (partnerské, fraktály vo dvojici)
- „Spojme sa spolu“ (skupinový fraktál)
- "Ruka zdravia" 


Možnosť dlhodobejšej spolupráce
Program rozvoja tvorivosti pre školy a ostatnú verejnosť (cyklus FK prispôsobený požiadavkam spolupráce, osobný rozvoj, sebapoznanie, rozvoj potenciálu, prednášky, aktivity, cvičenia) 

Individuálna spolupráca 1:1
 
(dlhodobá spolupráca)


Cenník
Základný workshop + analýza ......................... 35 eur
Moja cesta - terapeutický cyklus ............... 80 eur

Doplnkové workshopy ...................................................  35 eur

 

Ponuk workshopov
bottom of page